Jałówki kl. R


Jałówki kl. RData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-09-23Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
22.80
zł/kg
2022-09-08Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
22.40
zł/kg
2022-08-23Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
23.70
zł/kg
2022-08-19Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
23.70
zł/kg
2022-07-27Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
21.70
zł/kg
2022-07-08Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
21.70
zł/kg
2022-06-24Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
22.00
zł/kg
2022-06-15Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
22.30
zł/kg
2022-06-08Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
22.70
zł/kg
2022-05-24Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
23.00
zł/kg
2022-05-17Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
23.00
zł/kg
2022-05-12Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
23.00
zł/kg
2022-05-05Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
22.70
zł/kg
2022-04-22Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
22.70
zł/kg
2022-04-13Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
22.00
zł/kg
2022-03-30Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
21.40
zł/kg
2022-03-17Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
20.00
zł/kg
2022-03-07Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
20.00
zł/kg
2022-03-02Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
19.50
zł/kg
2022-02-25Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
19.50
zł/kg
2022-02-17Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
19.50
zł/kg
2022-02-04Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.70
zł/kg
2022-01-28Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.70
zł/kg
2022-01-21Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.70
zł/kg
2022-01-12Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.40
zł/kg
2021-12-30Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.40
zł/kg
2021-12-22Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.40
zł/kg
2021-12-17Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.40
zł/kg
2021-12-09Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.40
zł/kg
2021-12-03Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.10
zł/kg
2021-11-27Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.40
zł/kg
2021-11-17Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.40
zł/kg
2021-11-03Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
19.10
zł/kg
2021-10-27Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.00
zł/kg
2021-10-22Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
18.00
zł/kg
2021-10-14Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
17.60
zł/kg
2021-10-08Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
15.90
zł/kg
2021-09-29Jałówki kl. RWłocławekDamir - Zalesie
15.90
zł/kg
Min : 15.90 zł/kg
Max : 23.70 zł/kg
Średnia : 20.18 zł/kg
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.