Data wydruku: 2024-07-25
Źródło: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Notowania rolnicze

Szkolenie "Rozwój maych gospodarstw - zasady udzielania pomocy" 23.05.2023 r.


 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na szkolenie pn.

„Rozwój małych gospodarstw – zasady udzielania pomocy”,

które odbędzie się 23 maja 2023 r. o godz. 10:00

 

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy

i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online. 

Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/rozwoj-malych-gospodarstw-zasady-udzielania-pomocy/register

 

Program:

 • Dofinansowanie dla małych gospodarstw w naborze 2023 w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
 • Nabór wniosków i wysokość wsparcia
 • Kryteria dostępu
 • Zobowiązania beneficjenta wynikające z biznesplanu

 

Szkolenie poprowadzi: 

Łukasz Piotrowski,
Główny specjalista ds. ekonomiki    

 

Osoba do kontaktu:                                                                                                      
Aleksandra Pazderska
tel. 52 386 72 32
e-mail: aleksandra.pazderska@kpodr.pl


Wsparcie rozwoju małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego 2023-2027

Od 01-08-2023 do 30-08-2023 planowany jest nabór wniosków w interwencji 1.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Przewidywalny budżet działania to 468 mln PLN.

Forma pomocy to płatność ryczałtowa w kwocie:

 • 120 tyś. zł w przypadku operacji dotyczącej rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw oraz operacji dotyczącej produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną, lub
 • 100 tyś. zł w przypadku pozostałych inwestycji w wysokości nieprzekraczających poziomu 85% kosztów kwalifikowanych.

Najważniejsze warunki podmiotowe, jakie rolnik powinien spełnić, to posiadanie gospodarstwa, które w roku wyjściowym ma:

 • powierzchnię gruntów rolnych nie większą niż 300 ha i
 • wielkość ekonomiczną poniżej 25 tyś euro.  

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro.

Zgodnie z warunkami przedmiotowymi, pomoc przyznaje się na operacje zapewniające zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarach:

 • produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne,
 • produkcji ekologicznej lub produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi,
 • rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw, sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich.

Restrukturyzacja gospodarstwa powinna odnosić się do:

 • zmiany profilu produkcji,
 • poprawy jakości produkcji,
 • zwiększenia wartości dodanej produktu,
 • wprowadzenia nowego produktu na rynek,
 • rozpoczęcia wprowadzania produktu na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

W ramach wsparcia możliwa będzie realizacja, między innymi inwestycji:

 • budowlanych,
 • polegających na wyposażeniu budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolniczej,
 • w zakup nowych maszyn i urządzeń,
 • w wartości niematerialne i prawne.

W wyniku realizacji biznesplanu konieczne jest osiągnięcie wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym żywności w ramach KŁD o co najmniej 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.


Kryteria  wyboru (oceny wniosku) uwzględniać będą:

 • udział w systemach jakości,
 • udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy,
 • udział lub planowany udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie,
 • powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa położonych na terenach ONW (co najmniej 50%).

 Nie przewidziano  wsparcia w zakresie:

 • chowu i hodowli zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,
 • plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, m.in.: hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych.

Źródło: Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 - projekt

 

Michał Mazur
Specjalista ds. ekonomiki
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
KWIECIEŃ 2023