Groch

Średnia Minimalna Maksymalna

Data Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2021-05-14GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-05-07GrochNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
90.00
zł/ dt
2021-05-07GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-05-05GrochTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
90.00
zł/ dt
2021-04-30GrochNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
90.00
zł/ dt
2021-04-29GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-04-23GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-04-14GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-04-08GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-04-08GrochNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
90.00
zł/ dt
2021-04-02GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-03-30GrochTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
90.00
zł/ dt
2021-03-17GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-03-04GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-02-25GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-02-18GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-02-12GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-02-04GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-01-28GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-01-21GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2021-01-13GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-12-30GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-12-23GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-12-16GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-12-11GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-12-03GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-11-25GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-11-20GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-11-04GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
80.00
zł/ dt
2020-10-28GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
80.00
zł/ dt
2020-10-22GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-10-14GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-10-08GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
90.00
zł/ dt
2020-10-05GrochTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
90.00
zł/ dt
2020-09-23GrochTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
90.00
zł/ dt
2020-09-17GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
80.00
zł/ dt
2020-09-09GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
80.00
zł/ dt
2020-09-02GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
80.00
zł/ dt
2020-08-31GrochNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
85.00
zł/ dt
2020-08-19GrochŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
80.00
zł/ dt
2020-07-22GrochNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
86.00
zł/ dt
2020-07-06GrochNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
85.00
zł/ dt
Min : 80.00 zł / dt
Max : 90.00 zł / dt
Średnia : 88.24 zł / dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.