Data wydruku: 2024-07-25
Źródło: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Notowania rolnicze

Wsparcie na inwestycje w nawadnianie i zieloną energię - wnioski od 31 stycznia 2023 r.


Wsparcie na inwestycje w nawadnianie i zieloną energię w gospodarstwie - wydłużony termin do 15 marca 2023 r. 

 

Zielona energia w gospodarstwie – więcej informacjiotwórz

Nawadnianie w gospodarstwie – więcej informacjiotwórz

 

W terminie od dnia 31 stycznia do dnia 15 marca 2023 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmować będą wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych". Z jednych z ostatnich w kończącej się perspektywie finansowej PROW 2014-2020 naborów będą mogli skorzystać rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii. Limity pomocy z obszarów: nawadniania w gospodarstwie i zielona energia w gospodarstwie nie łączą się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D. W obu obszarach wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik". W obu omawianych obszarach wsparcie nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie wymaga wykazania wzrostu wartości dodanej brutto (GVA). W obu obszarach brak jest również możliwości składania wniosku przez rolników, którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc.

W ramach ogłoszonego naboru dostępne będą dwa obszary tematyczne:

 • Obszar E (Nawadnianie w gospodarstwie) to wsparcie przeznaczone na:
  • ulepszenia istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadniającej,
  • powiększenia netto nawadnianego obszaru lub utworzenia nowego nawodnienia w odniesieniu do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych lub Podziemnych, których stan ilościowy określono jako co najmniej dobry,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru w odniesieniu do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych lub Podziemnych, których stan ilościowy określono jako mniej niż dobry,
  • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania,
  • opłaty za patenty lub licencje.

O pomoc, mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha oraz posiadający wpis do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez ARiMR. Gospodarstwa wnioskujące o wsparcie muszą prowadzić produkcję towarową udokumentowaną przychodem ze sprzedaży własnych płodów rolnych za kwotę minimum 5 tys. zł (w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku).

Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Zakres inwestycyjny może obejmować m.in. budowę studni i zbiorników do nawadniania upraw, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacje nawadniające i systemy do sterowania nawadnianiem.

Pomoc przyznaje się na operację, która będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ARiMR.

Punkty za poszczególne kryteria wyboru operacji, związane są w szczególności z poziomem wykazanej potencjalnej oszczędności wody, położeniem w obszarze dotkniętym przez suszę w okresie od 2007 do 2018 roku, realizacją zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Uwaga: W obszarze nawadniania operacja nie może być realizowana za pośrednictwem leasingu.

 • Obszar F (Zielona energia w gospodarstwie) to wsparcie przeznaczone na:
  • zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego,
  • zakup urządzeń do magazynowania tej energii,
  • zakup pomp ciepła – jeżeli będą sprzężone z wyżej wymienioną instalacją,
  • budowy lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania i magazynowania energii z promieniowania słonecznego lub pomp ciepła,
  • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemów zarzadzania energii elektrycznej,
  • opłaty za patenty lub licencje.

O pomoc mogą  ubiegać się rolnicy (osoby fizyczne, prawne, spółki osobowa prawa handlowego, wspólnicy spółki cywilnej), którzy spełniają określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wymagania dotyczące m.in. wielkości gospodarstwa rolnego oraz prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalności w celach naukowo-badawczych.

Pomoc przyznawana jest, jeżeli inwestycja w gospodarstwie:

 • będzie realizowana na podstawie projektu instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, jej magazynowania lub pomp ciepła,
 • będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie wynikającej z projektu instalacji (zużycie obliczone na podstawie faktur wystawionych w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku), a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną nie przekroczy 50 kW, przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie przekroczy 10 kW i nie będzie stanowić więcej niż 20% całkowitej mocy instalacji.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można uzyskać na operacje w tym obszarze, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

W jednym naborze możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku w obszarze zielona energia w gospodarstwie dotyczącego danego gospodarstwa.

Kryteria wyboru operacji odnoszą się w szczególności do:

 • posiadania certyfikatu uczestnictwa w systemach jakości tj. rolnictwo ekologiczne,
 • realizacji operacji na gruntach znajdujących się na terenie wskazanych obszarów chronionych,
 • braku zainstalowanych urządzeń objętych dofinasowaniem ze środków PROW 2014-2020,
 • ukończenia lub zobowiązania się do ukończenia szkolenia (w ciągu 12 miesięcy od otrzymania płatności końcowej) w temacie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego,
 • prowadzenia produkcji zwierzęcej w ilości równej co najmniej 5DJP,
 • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371) z późniejszymi zmianami.

 

Fot. pixabay

link do informacji ARiMR

 


Łukasz Piotrowski
Gł.specjalista ds. ekonomiki
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LUTY 2023