Data wydruku: 2024-07-25
Źródło: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Notowania rolnicze

Ekoschematy - nowy rodzaj płatności bezpośrednich 


Ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich  


Zapraszamy na szkolenie dotyczące ekoschematów: 

https://www.notowania.kpodr.pl/page,186.html#tresc_strony


 

Rok 2023 to okres wdrożenia licznych zmian, które nie pozostaną obojętne dla funkcjonowania gospodarstw rolnych. Obok nowego kształtu i zakresu Wymogów Warunkowości wdrożony zostanie całkowicie nowy, dobrowolny, prośrodowiskowy element płatności bezpośrednich określany mianem Ekoschematów.

Będą to dodatkowo płatne, roczne praktyki, dostosowane do warunków i potrzeb krajowych, ale poddane ocenie Komisji Europejskiej pod kątem realizacji celów nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Jest to element o niejednorodnej strukturze, na który składa się 6 praktyk o różnym stopniu złożoności.

1) Ekoschemat: Obszary z roślinami miododajnymi. Szacunkowa wysokość wsparcia: ok. 269 EUR/ha

To praktyka polegająca na utworzeniu obszaru z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych (z określonych wykazów roślin), w której przestrzegany będzie zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz nawożenia, stosowania środków ochrony roślin a także wypasu i koszenia) w terminie do dnia 31.VIII.

2) Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Punktowy system płatności o szacunkowej wysokości wsparcia: ok. 22,47 EUR/ 1 pkt

To wsparcie praktyk rolniczych, które zwiększają składowanie węgla w glebie, magazynują CO2 z atmosfery w roślinach i zmniejszają jego emisję. Warunkiem przystąpienia jest uzyskanie co najmniej liczby punktów odpowiadającej realizacji na 25% powierzchni UR najwyżej punktowanej praktyki. W grupie premiowanych praktyk wyodrębniono:

 • Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt - 5 pkt
 • Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe - 5 pkt
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wariant podstawowy - 1 pkt
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wariant rozszerzony o wapnowanie - 3 pkt
 • Wymieszanie obornika na GO w ciągu 12 godzin od aplikacji - 2 pkt
 • Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo - 3 pkt
 • Zróżnicowana struktura upraw - 3 pkt
 • Uproszczone systemy uprawy - 4 pkt
 • Wymieszanie słomy z glebą - 2 pkt

3) Ekoschemat: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 292 EUR/ha

To wsparcie przyznane do powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne uprawiane zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin oraz do powierzchni TUZ odpowiadającej powierzchni tych upraw. Warunkiem będzie posiadanie w danym roku certyfikatu krajowego systemu jakości - Integrowana Produkcja Roślin.

4) Ekoschemat: Biologiczna ochrona upraw. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 90 EUR/ha

To wsparcie związane z ograniczeniem stosowania chemicznych środków ochrony roślin w gospodarstwie poprzez zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych zgodnie z etykietą danego środka.

5) Ekoschemat: Retencjonowanie wody na TUZ. Szacunkowa wysokość stawki: ok. 63 EUR/ha

 

To wsparcie przyznawane rolnikom „udostępniającym” swoje TUZ na cele związane z retencjonowaniem wody, położone na terenach, gdzie w okresie wegetacyjnym w danym roku faktycznie wystąpiły zalania – podtopienia.

6) Ekoschemat: Dobrostan zwierząt

To wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Wsparcie stanowi zarówno kontynuację dla gatunków/grup zwierząt objętych działaniem Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020:

 • trzoda chlewna (lochy, tuczniki),
 • bydło (krowy mleczne, krowy mamki),
 • owce.

W nowej perspektywie finansowej przewidziano również rozszerzenie wsparcia na inne gatunki tj.:

 • kury nioski,
 • kurczęta brojlery,
 • indyki mięsne,
 • konie,
 • bydło opasowe,
 • kozy.

W odniesieniu do trzody chlewnej i bydła stosowany jest punktowy system płatności o szacunkowej wysokości wsparcia: ok. 22,47 EUR/ 1 pkt.

Warunkiem przystąpienia do realizacji ekoschematu w systemie punktowym jest zapewnienie zwierzętom utrzymywanym bez uwięzi, zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej, natomiast punktowane praktyki odnoszą się do:

 • zwiększenia powierzchni bytowej o co najmniej 50%,
 • utrzymania na ściółce,
 • późniejszego odsadzenie młodych od matki,
 • zapewnienia wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • zapewnienia min. 6 godz. wypasu, bez uwięzi, co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym,
 • utrzymania świń w cyklu zamkniętym.

W odniesieniu do pozostałych gatunków stosowany będzie system wariantowy - płatność za realizację pakietu wymogów dla danego gatunku/grupy technologicznej zwierząt.

Mając na względzie złożoność i rozległość tematu zachęcamy serdecznie wszystkich rolników do aktywnego udziału w organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego szkoleniach, zarówno stacjonarnych lokalizowanych w gminach i powiatach jak również dostępnych online poprzez stronę www.kpodr.pl. Najbliższe szkolenie hybrydowe dostępne będzie na platformie szkoleniowej KPODR 30.03.2023.

 

Źródło: Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Fot. pixabay


Łukasz Piotrowski

Gł. specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LUTY 2023