Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie

Kontrahent : Rolmat

Rolmat Błaszkiewicz Spółka Jawna

Adres

miejscowość : Szpetal Górny
powiat : Włocławek
kod pocztowy : 87-811
Szpetal Górny, ul. Lipowa 5, 87-811 Fabianki

Kontakt

telefon : 05423715351
Data Towar Powiat Kontrahent Cena
2022-12-01Amofoska 4:16:18 WłocławekRolmat
290.00 zł/ dt
2022-12-01Wapno mag. CaMg 28-16 WłocławekRolmat
62.00 zł/ dt
2022-12-01Korn-Kali 40%WłocławekRolmat
339.00 zł/ dt
2022-12-01SaletrzakWłocławekRolmat
342.00 zł/ dt
2022-12-01Saletra amonowaWłocławekRolmat
364.00 zł/ dt
2022-12-01Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% WłocławekRolmat
52.00 zł/ dt
2022-12-01Mocznik z inhibitoremWłocławekRolmat
499.00 zł/ dt
2022-11-30Amofoska 4:16:18 WłocławekRolmat
290.00 zł/ dt
2022-11-30Wapno mag. CaMg 28-16 WłocławekRolmat
62.00 zł/ dt
2022-11-30Korn-Kali 40%WłocławekRolmat
339.00 zł/ dt
2022-11-30SaletrzakWłocławekRolmat
342.00 zł/ dt
2022-11-30Saletra amonowaWłocławekRolmat
364.00 zł/ dt
2022-10-31Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% WłocławekRolmat
52.00 zł/ dt
2022-10-31Wapno mag. CaMg 28-16 WłocławekRolmat
62.00 zł/ dt
2022-10-31Mocznik z inhibitoremWłocławekRolmat
560.00 zł/ dt
2022-10-31SaletrzakWłocławekRolmat
382.00 zł/ dt
2022-09-28Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% WłocławekRolmat
52.00 zł/ dt
2022-09-28Wapno mag-tlenk min 50% WłocławekRolmat
62.00 zł/ dt
2022-09-28Mocznik z inhibitoremWłocławekRolmat
590.00 zł/ dt
2022-08-30Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% WłocławekRolmat
52.00 zł/ dt
2022-08-30Wapno mag. CaMg 28-16 WłocławekRolmat
62.00 zł/ dt
2022-08-30Mocznik z inhibitoremWłocławekRolmat
590.00 zł/ dt
2022-08-30SaletrzakWłocławekRolmat
435.00 zł/ dt
2022-07-29Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% WłocławekRolmat
52.00 zł/ dt
2022-07-29Saletra amonowaWłocławekRolmat
382.00 zł/ dt
2022-06-24Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% WłocławekRolmat
50.00 zł/ dt
2022-06-24Mocznik z inhibitoremWłocławekRolmat
540.00 zł/ dt
2022-06-24Saletra amonowaWłocławekRolmat
368.00 zł/ dt
2022-05-24Polifoska 6:20:30WłocławekRolmat
418.00 zł/ dt
2022-05-24Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% WłocławekRolmat
50.00 zł/ dt
2022-05-24Wapno mag. CaMg 28-16 WłocławekRolmat
69.00 zł/ dt
2022-05-24Siarczan potasuWłocławekRolmat
460.00 zł/ dt
2022-05-24SaletrzakWłocławekRolmat
360.00 zł/ dt
2022-05-24Saletra amonowaWłocławekRolmat
368.00 zł/ dt
2022-04-27Superfosfat wzbogac. 40%WłocławekRolmat
290.00 zł/ dt
2022-04-27Mocznik z inhibitoremWłocławekRolmat
490.00 zł/ dt
2022-04-27SaletrzakWłocławekRolmat
349.00 zł/ dt
2022-03-18Amofoska 4:16:18 WłocławekRolmat
220.00 zł/ dt
2022-03-18Polifoska 6:20:30WłocławekRolmat
320.00 zł/ dt
2022-03-18Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% WłocławekRolmat
50.00 zł/ dt
2022-03-18Wapno mag. CaMg 28-16 WłocławekRolmat
64.00 zł/ dt
2022-03-18Siarczan potasuWłocławekRolmat
470.00 zł/ dt
2022-03-18Mocznik z inhibitoremWłocławekRolmat
498.00 zł/ dt
2022-02-28Polifoska 8:24:24WłocławekRolmat
275.00 zł/ dt
2022-02-28Polifoska 6:20:30WłocławekRolmat
275.00 zł/ dt
2022-02-28Fosforan amonu WłocławekRolmat
360.00 zł/ dt
2022-02-28Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% WłocławekRolmat
47.00 zł/ dt
2022-02-28Wapno mag. CaMg 28-16 WłocławekRolmat
64.00 zł/ dt
2022-02-28Sól potasowa60%WłocławekRolmat
274.00 zł/ dt
2022-02-28SaletrzakWłocławekRolmat
260.00 zł/ dt
2022-02-28Saletra amonowaWłocławekRolmat
285.00 zł/ dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.