Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie

Kontrahent : Cedrob Rypin

ZAKŁAD PRODUKCJI PASZ CEDROB S.A.

Adres

miejscowość : Rypin
powiat : Rypin
kod pocztowy : 87-500
Rypin ul. Bielawki 20, 87-500 Rypin

Kontakt

osoba kontaktowa : Podszucki Grzegorz
telefon : 54 412 71 01
fax : -
e-mail : -
strona internetowa : Cedrob Pasze1
Data Towar Powiat Kontrahent Cena
2022-11-25Żyto paszoweRypinCedrob Rypin
115.00 zł/ dt
2022-11-25Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
132.00 zł/ dt
2022-11-25Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
144.00 zł/ dt
2022-11-25Kukurydza mokraRypinCedrob Rypin
85.00 zł/ dt
2022-11-25Kukurydza suchaRypinCedrob Rypin
135.00 zł/ dt
2022-11-25Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
128.00 zł/ dt
2022-11-15Żyto paszoweRypinCedrob Rypin
115.00 zł/ dt
2022-11-15Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
132.00 zł/ dt
2022-11-15Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
144.00 zł/ dt
2022-11-15Kukurydza mokraRypinCedrob Rypin
90.00 zł/ dt
2022-11-15Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
128.00 zł/ dt
2022-11-04Żyto paszoweRypinCedrob Rypin
115.00 zł/ dt
2022-11-04Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
132.00 zł/ dt
2022-11-04Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
152.00 zł/ dt
2022-11-04Kukurydza mokraRypinCedrob Rypin
92.00 zł/ dt
2022-11-04Kukurydza suchaRypinCedrob Rypin
140.00 zł/ dt
2022-11-04Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
128.00 zł/ dt
2022-10-21Żyto paszoweRypinCedrob Rypin
115.00 zł/ dt
2022-10-21Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
132.00 zł/ dt
2022-10-21Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
144.00 zł/ dt
2022-10-21Kukurydza mokraRypinCedrob Rypin
88.00 zł/ dt
2022-10-21Kukurydza suchaRypinCedrob Rypin
140.00 zł/ dt
2022-10-21Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
128.00 zł/ dt
2022-10-14Żyto paszoweRypinCedrob Rypin
115.00 zł/ dt
2022-10-14Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
128.00 zł/ dt
2022-10-14Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
152.00 zł/ dt
2022-10-14Kukurydza mokraRypinCedrob Rypin
85.00 zł/ dt
2022-10-14Kukurydza suchaRypinCedrob Rypin
145.00 zł/ dt
2022-10-14Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
128.00 zł/ dt
2022-10-07Żyto paszoweRypinCedrob Rypin
115.00 zł/ dt
2022-10-07Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
128.00 zł/ dt
2022-10-07Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
152.00 zł/ dt
2022-10-07Kukurydza mokraRypinCedrob Rypin
81.00 zł/ dt
2022-10-07Kukurydza suchaRypinCedrob Rypin
140.00 zł/ dt
2022-10-07Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
128.00 zł/ dt
2022-07-19Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
142.00 zł/ dt
2022-07-19Kukurydza suchaRypinCedrob Rypin
135.00 zł/ dt
2022-05-06Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
138.00 zł/ dt
2022-05-06Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
158.00 zł/ dt
2022-03-25Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
133.00 zł/ dt
2022-03-25Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
161.00 zł/ dt
2022-03-25Kukurydza suchaRypinCedrob Rypin
150.00 zł/ dt
2022-03-25Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
140.00 zł/ dt
2022-01-31Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
108.00 zł/ dt
2022-01-31Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
129.00 zł/ dt
2022-01-31Kukurydza suchaRypinCedrob Rypin
107.00 zł/ dt
2022-01-31Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
110.00 zł/ dt
2022-01-14Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
113.00 zł/ dt
2022-01-14Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
127.00 zł/ dt
2022-01-14Kukurydza suchaRypinCedrob Rypin
105.00 zł/ dt
2021-12-17Pszenżyto paszoweRypinCedrob Rypin
117.00 zł/ dt
2021-12-17Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
130.00 zł/ dt
2021-12-17Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
85.00 zł/ dt
2021-12-10Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
133.00 zł/ dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.