Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Giełda MATIF ceny pszenicy konsumpcyjnej, kukurydzy i rzepaku
Najlepsze kraje produkujące mleko na świecie 1960 - 2018 roku

Kontrahent : Lechpol - Szubin

PW Lechpol sp.z o.o.

Adres

miejscowość : Szubin
powiat : Nakło nad Notecią
kod pocztowy : 89-200
ul. Jana Pawła II 36

Kontakt

telefon : 52 384 28 51
fax : 52 384 24 20
e-mail : biuro@lechpol-szubin.pl
strona internetowa : http://lechpol-szubin.pl/
1
Data Towar Powiat Kontrahent Cena
2020-07-31RzepakNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
160.00 zł/ dt
2020-07-31Pszenżyto paszoweNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
57.00 zł/ dt
2020-07-31Pszenica paszowa.Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
64.00 zł/ dt
2020-07-31Pszenica konsumpcyjnaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
67.00 zł/ dt
2020-05-29Polifoska 6:20:30Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
134.00 zł/ dt
2020-05-29Wapno mag. CaMg 28-16 Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
40.00 zł/ dt
2020-05-29Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
118.00 zł/ dt
2020-05-29Sól potasowa60%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
138.89 zł/ dt
2020-05-29MocznikNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
134.00 zł/ dt
2020-05-29Saletra amonowaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
103.70 zł/ dt
2020-05-29Śruta sojowaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
154.00 zł/ dt
2020-05-29Śruta rzepakowaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
97.00 zł/ dt
2020-05-08Pszenica paszowa.Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
80.00 zł/ dt
2020-05-08Pszenica konsumpcyjnaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
85.00 zł/ dt
2020-04-29Polifoska 6:20:30Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
134.00 zł/ dt
2020-04-29Wapno mag. CaMg 28-16 Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
40.00 zł/ dt
2020-04-29Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
118.00 zł/ dt
2020-04-29Sól potasowa60%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
144.00 zł/ dt
2020-04-29SaletrzakNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
95.00 zł/ dt
2020-04-29MocznikNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
134.00 zł/ dt
2020-04-29Pszenica paszowa.Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
80.00 zł/ dt
2020-04-29Pszenica konsumpcyjnaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
85.00 zł/ dt
2020-04-29Śruta rzepakowaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
108.00 zł/ dt
2020-03-30Polifoska 6:20:30Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
134.00 zł/ dt
2020-03-30Wapno mag. CaMg 28-16 Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
40.00 zł/ dt
2020-03-30MocznikNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
134.00 zł/ dt
2020-02-28Polifoska 6:20:30Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
153.00 zł/ dt
2020-02-28Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
118.00 zł/ dt
2020-02-28Sól potasowa60%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
144.00 zł/ dt
2020-02-28Superfosfat wzbogac. 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
143.00 zł/ dt
2020-02-28SaletrzakNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
95.00 zł/ dt
2020-02-28MocznikNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
129.00 zł/ dt
2020-02-28Saletra amonowaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
120.00 zł/ dt
2020-01-17Polifoska 6:20:30Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
120.00 zł/ dt
2020-01-17Sól potasowa60%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
120.00 zł/ dt
2020-01-17SaletrzakNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
95.00 zł/ dt
2020-01-17MocznikNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
125.00 zł/ dt
2019-12-16Polifoska 6:20:30Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
120.00 zł/ dt
2019-12-16Sól potasowa60%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
111.00 zł/ dt
2019-12-16SaletrzakNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
95.00 zł/ dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.