Kombajn zboż.(szarpacz)


Kombajn zboż.(szarpacz)Data Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-08-12Kombajn zboż.(szarpacz)ToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
530.00
zł/ha
2022-08-12Kombajn zboż.(szarpacz)WąbrzeźnoObrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski
530.00
zł/ha
2022-08-03Kombajn zboż.(szarpacz)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
530.00
zł/ha
2022-07-29Kombajn zboż.(szarpacz)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
500.00
zł/ha
2022-07-29Kombajn zboż.(szarpacz)Golub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
530.00
zł/ha
2022-07-29Kombajn zboż.(szarpacz)ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
550.00
zł/ha
2022-07-28Kombajn zboż.(szarpacz)TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
550.00
zł/ha
2022-07-28Kombajn zboż.(szarpacz)ŻninObrót sąsiedzki - powiat żniński
400.00
zł/ha
2022-07-27Kombajn zboż.(szarpacz)LipnoObrót sąsiedzki - powiat lipnowski
600.00
zł/ha
2022-07-27Kombajn zboż.(szarpacz)Świecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
500.00
zł/ha
2022-07-27Kombajn zboż.(szarpacz)WłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
550.00
zł/ha
2022-07-27Kombajn zboż.(szarpacz)LipnoRolprzem - Nowopole
600.00
zł/ha
2022-07-22Kombajn zboż.(szarpacz)Sępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
550.00
zł/ha
2022-07-22Kombajn zboż.(szarpacz)Sępólno KrajeńskieSTAL-TECH Paweł Zacharzewski
510.00
zł/ha
2022-07-14Kombajn zboż.(szarpacz)InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
450.00
zł/ha
2022-07-08Kombajn zboż.(szarpacz)RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
570.00
zł/ha
2022-06-30Kombajn zboż.(szarpacz)ToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
430.00
zł/ha
2022-06-29Kombajn zboż.(szarpacz)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
450.00
zł/ha
2022-06-28Kombajn zboż.(szarpacz)Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
450.00
zł/ha
2021-10-29Kombajn zboż.(szarpacz)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
330.00
zł/ha
2021-10-05Kombajn zboż.(szarpacz)RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
350.00
zł/ha
2021-09-29Kombajn zboż.(szarpacz)InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
350.00
zł/ha
2021-09-29Kombajn zboż.(szarpacz)InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
350.00
zł/ha
2021-09-24Kombajn zboż.(szarpacz)ToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
400.00
zł/ha
2021-09-24Kombajn zboż.(szarpacz)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
360.00
zł/ha
2021-09-24Kombajn zboż.(szarpacz)ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
350.00
zł/ha
2021-09-17Kombajn zboż.(szarpacz)Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
380.00
zł/ha
2021-09-17Kombajn zboż.(szarpacz)Sępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
350.00
zł/ha
2021-09-17Kombajn zboż.(szarpacz)WąbrzeźnoObrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski
370.00
zł/ha
2021-09-17Kombajn zboż.(szarpacz)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
340.00
zł/ha
2021-09-17Kombajn zboż.(szarpacz)Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
350.00
zł/ha
2021-09-15Kombajn zboż.(szarpacz)Świecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
360.00
zł/ha
2021-09-09Kombajn zboż.(szarpacz)RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
350.00
zł/ha
Min : 330.00 zł/ha
Max : 600.00 zł/ha
Średnia : 447.58 zł/ha
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.