Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Biała lista podatników VAT - narzędzie do sprawdzania kontrahentów

Wykaz podatników VAT zwany ”białą listą podatników VAT” jest jedyną ogólnodostępną i darmową bazą danych, zawierającą informacje o podmiotach, które zostały przez naczelnika urzędu skarbowego zarejestrowane jako podatnicy VAT bądź zostali oni przez niego wykreśleni lub przywróceni do rejestru VAT. Wykaz posiada możliwość weryfikacji statusu kontrahenta na wybrany dzień, licząc do 5 lat wstecz. Biała lista podatników VAT zawiera następujące dane:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został nadany,
 • status podatników( czynny, wykreślony),
 • numer REGON, o ile został nadany,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres zamieszkania, w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego
  do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej,
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków rozliczeniowych (rachunków firmowych) lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).

Udostępnienie białej listy podatników wraz z informacją dotyczącą rachunków bankowych w formie online pozwala na automatyczne sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, jak również ma na celu ułatwienie oraz przyśpieszenie dokonywania przez podatników płatności za towary i usługi.

Wykaz prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej bazy danych, do której dostęp jest bezpłatny. Co istotne, wykaz jest na bieżąco aktualizowany, raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Jeżeli dane zawarte w wykazie nie zostały zaktualizowane przez Szefa KAS, podatnik dokonujący przelewu na nieaktualny rachunek nie poniesie negatywnych konsekwencji podatkowych.

Podatnicy również mają możliwość składania do Szefa KAS wniosków o sprostowanie danych zawartych w wykazie. W konsekwencji jeżeli podatnik dokona przelewu tego samego dnia, w którym sprawdził kontrahenta na białej liście, to ma pewność, iż pieniądze trafiły na właściwy rachunek. Należy pamiętać iż dokonując płatności na rachunek bankowy inny niż wykazany na białej liście  narażamy się na sankcje. W powyższym zakresie możemy mówić o dwojakiego rodzaju konsekwencjach podatkowych. W przypadku bowiem gdy podatnik przekaże należności kontrahentowi na inny rachunek niż wynikający z białej listy, a kwota przelewu będzie wyższa niż 15 000 zł, nabywca:

 • nie może poniesionego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego;
 • ponosi solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą w ramach podatku VAT.

Ustawa zakłada jednak wyjątki od powyższej reguły, które niwelują negatywne skutki podatkowe. Mianowicie, jeżeli przelew zostanie zrealizowany na rachunek bankowy inny niż wynikający z wykazu, podatnik uniknie konsekwencji pod warunkiem:

 • zawiadomienia o powyższym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego
  dla wystawcy faktury w ciągu 7 dni od dnia dokonania przelewu na formularzu ZAW-NR (W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, termin na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o przelewie na rachunek spoza białej listy został przedłużony do 14 dni, od dnia wykonania przelewu);
 • dokonania płatności poprzez mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Podsumowując to  na przedsiębiorcach spoczywa kolejny obowiązek kontrolowania swoich dostawców. Przed wykonaniem płatności należy bowiem zweryfikować prawidłowość numeru rachunku bankowego podanego przez sprzedawcę, na który chcemy dokonać zapłaty. Warto sprawdzać numery rachunków bankowych sprzedawców, ponieważ dzięki temu unikniemy sankcji podatkowych. Przepisy obowiązujące w Polsce są coraz bardziej rygorystyczne i nakładają coraz więcej obowiązków nie tylko na dostawców, lecz także na nabywców, dlatego bardzo ważne jest zachowanie ostrożności, szczególnie przy realizowaniu transakcji z nowymi dostawcami oraz śledzenie zmian w przepisach.

Fot. pixabay

Źródło: www.podatki.gov.pl


Iwona Serkowska

Główny specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2022

 

Wróć Drukuj