Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Od 1 marca 2023 r. zmiany w wypłacanych emeryturach i rentach KRUS

W związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników od 1 marca 2023 r. wejdą w życie zmiany dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS. Zgodnie
z  znowelizowanymi przepisami emerytura  podstawowa podwyższona zostanie do 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych tj. do kwoty 1.429,60 zł (wzrost o 345,02 zł),  Wobec tego nastąpi podwyższenie wszystkich wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

Wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jest ustalana i wypłacana w kwocie odpowiadającej iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru, który jest obliczany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy na podstawie okresu pracy i opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Wskutek tego im wyższa jest kwota emerytury podstawowej i dłuższy okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - tym wyższa będzie kwota rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego. Dla przykładu emeryt
z 25-letnim okresem opłacania składek w wysokości podstawowej od marca br. będzie otrzymywał emeryturę w wysokości 1.686,93 zł brutto tj. o 348,49 zł wyższą niż w lutym br. 

Do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzony został także nowy dodatek dla osób pobierających emeryturę z KRUS, które opłacały podwójne lub dodatkowe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W myśl obowiązujących przepisów dodatkowe składki obowiązkowo opłacają rolnicy prowadzący działalność rolniczą w  gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 hektarów przeliczeniowych, a składki w wysokości dwukrotnej składki podstawowej (po uprzednim złożeniu wniosku) mogą opłacać rolnicy, którzy poza działalnością rolniczą prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Wysokość dodatku będzie wynosiła 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. Na przykład emeryt, który opłacał takie składki przez 10 lat otrzyma dodatek w wysokości 71,48 zł brutto miesięcznie. Kwota dodatku będzie podwyższana wraz z waloryzacją emerytury podstawowej.

Należy także nadmienić, że prawo do dodatku dla osób, którym przyznano emerytury rolnicze przed dniem 1 marca 2023 r., KRUS przyzna z urzędu, podejmie jego wypłatę w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz wypłaci wyrównanie
od 1 marca 2023 r. Oznacza to, że emeryci nie muszą składać wniosku o to świadczenie. 

Natomiast w przypadku osób występujących po raz pierwszy z wnioskiem o emeryturę rolniczą, które kiedykolwiek opłacały składkę podwójną lub dodatkową, uprawnienia
do dodatku zostaną rozpatrzone na podstawie tego wniosku – bez konieczności występowania z odrębnym wnioskiem. 

 

Źródło: www.krus.gov.pl

Fot. krus.gov.pl


Paulina Cholewińska

Specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LUTY 2023

 

 

Wróć Drukuj