Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Działalność nierejestrowalna – nowy limit dochodowy

 

Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych zmieniono limit dochodowy działalności nierejestrowalnej i od 1 lipca 2023 roku wynosi on 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przypomnijmy - w 2018 roku weszła w życie Ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców wraz z innymi ustawami stworzyły pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z podstawowych założeń był m.in. rozwój przedsiębiorczości i ułatwienie stawiania pierwszych kroków w biznesie dla osób osiągających relatywnie niskie przychody z prowadzonej przez siebie działalności zarobkowej na niewielką skalę, bez spełniania szeregu skomplikowanych obowiązków administracyjnych, nadmiernych formalności i kosztów. Możliwość taką dają nam przepisy Ustawy Prawo przedsiębiorców, które określają ją mianem działalności nierejestrowalnej. 

Zgodnie z art. 5 ww. Ustawy nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (dotychczas limit ten wynosił 50%) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Oznacza to w rzeczywistości, że od 1 lipca 2023 roku osoby osiągające przychód nie większy niż 2 700,00 zł miesięcznie nie mają obowiązku rejestrowania swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Osoba prowadząca taką działalność ma jedynie obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży - przychodu z danego dnia, dzięki której łatwo w każdej chwili można sprawdzić czy nie została przekroczona kwota 2 700,00 zł. Do prowadzenia takiej ewidencji nie jest wymagany żaden specjalistyczny program, można ją prowadzić na przykład w zwykłym zeszycie. Na żądanie drugiej strony transakcji osoba prowadząca działalność nierejestrowalną wystawia rachunek, bądź dokument kwitujący wartość, przedmiot transakcji oraz datę jej wykonania. Znamienny jest również fakt, że nie dotyczy to niektórych rodzajów działalności, które z mocy Ustawy o podatku od towarów i usług, niezależnie od wartości sprzedaży pozostają płatnikami VAT z wszystkimi wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami (np. posiadanie kasy fiskalnej, prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów, czy obowiązkowego uzyskania numeru NIP). Jeżeli w danym miesiącu przychód należny z działalności nieewidencjonowalnej przekroczy wartość 2 700,00 zł – działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym przekroczenie nastąpiło i w terminie 7 dni od dnia przekroczenia obowiązującego limitu składa się wniosek do CEIDG. 

Prowadzenie działalności nierejestrowalnej jest dobrowolne. Osoba fizyczna w każdej chwili może zarejestrować działalność gospodarczą i zacząć rozliczać się jak przedsiębiorca. Jednak w takim przypadku zmiana sposobu rozliczenia (ponownie na działalność nierejestrowalną) będzie możliwa dopiero po upływie 60 miesięcy od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

W zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym przychody z takiej działalności są sklasyfikowane za przychody z innych źródeł, a osoba je uzyskująca nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie ma miejsce w zeznaniu rocznym PIT – 36.

 

Żródło: 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Rachunkowość Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 4 2018

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
 

Fot. pexels


Ewa Stodolna

Gł. specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

SIERPIEŃ 2023

 

 

 

Wróć Drukuj