Rynek wieprzowiny - 2020 r.


Rynek wieprzowiny - w Polsce, UE i na świecie w 2020 roku

 

Polska zajmuje szóste miejsce pod względem liczebności pogłowia w UE, po Hiszpanii, Niemczech, Francji, Danii i Niderlandach. Na podstawie informacji uzyskanych z 12 krajów członkowskich w czerwcu 2020 r. odnotowano 1,2% wzrost pogłowia świń w UE. Wśród liczących się unijnych producentów wieprzowiny wzrost pogłowia nastąpił w Hiszpanii (o 3,0%), Danii (o 4,9%) i Polsce (o 6,0%), a spadek w Niemczech (o 1,8%), Niderlandach (o 2,9%) i nieznaczny we Francji (o 0,2%).

Analizując globalną produkcję wieprzowiny to w 2020 r. według szacunku Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zmniejszyła się ona o 4%, do 97,8 mln ton. Spadek był wynikiem m.in. mniejszej produkcji w Chinach – największego światowego producenta wieprzowiny. Szacuje się, że na rynku chińskim produkcja wieprzowiny w 2020 r. wyniosła 38 mln ton i była o 10,7% mniejsza niż w 2019 r. Mniejszą produkcję odnotowano również w UE-27 (o 0,5%). Spadku produkcji w ww. krajach nie zrekompensował jej wzrost w USA (2,4%), Brazylii (o 3,8%) i Kanadzie (o 4,3 %).

W czerwcu 2020 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce wzrosło o 6% rok do roku, i liczyło 11 433 tys. sztuk. Wzrost odnotowano we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych, największy w grupie warchlaków – o 8,8%. Liczebność trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej zwiększyła się o 5,4%, w tym loch – o 5,3%, a loch prośnych – o 3,7%. Pogłowie tuczników wzrosło o 5,9% (r/r), a prosiąt – o 3,0%.

Największy udział w pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,6%), mazowieckie (11,2%), łódzkie (10,7%) i kujawsko-pomorskie (9,8%). Wzrost liczebności pogłowia nastąpił w dwunastu województwach, w tym również w województwach o największej koncentracji trzody chlewnej, tj. w woj. wielkopolskim – o 3,9%, mazowieckim – o 14,9%, łódzkim – o 9,6% i kujawsko-pomorskim – o 5,8%. Spadek liczebności trzody chlewnej odnotowano w czterech województwach o najmniejszym udziale w pogłowiu (1-2%), tj. w woj. dolnośląskim, lubuskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Polska pod względem wolumenu jest piątym unijnym eksporterem wieprzowiny poza obszar celny UE, ale większa część (około 77%) eksportowanego asortymentu wieprzowego znajduje nabywców przede wszystkim w krajach Unii.  

W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. z Polski wyeksportowano 652 tys. ton żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 6% mniej niż przed rokiem. Przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej asortymentu wieprzowego wzrosły o 2%, do 1,5 mld EUR (6,6 mld zł), z uwagi na wyższy poziom średnich cen transakcyjnych niż w analogicznym okresie 2019 r.

W okresie styczeń–listopad 2020 r. do Polski zaimportowano 809 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 3% mniej niż w tym samym okresie 2019 r. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu były o 6% mniejsze niż przed rokiem i wyniosły 1,8 mld euro (7,7 mld zł).

 

W okresie styczeń–listopad 2020 r. za granicę sprzedano 357 tys. ton mięsa wieprzowego (w wadze produktu), o 15% mniej niż przed rokiem. Mięso wywożono głównie do krajów UE, m.in.: do Niemiec (39 tys. ton – 11%), na Słowację i do Włoch (odpowiednio 29 tys. ton i 27 tys. ton – po 8%) oraz do Czech (26 tys. ton – 7%). Odbiorcami spoza UE były m.in.: Wietnam (20 tys. ton – 6%), Hongkong i USA (po 19 tys. ton – po 5%).

Przedmiotem importu było głównie mięso świeże i mrożone (łącznie 78% wolumenu), którego przywieziono 599 tys. ton (w wadze produktu), o 2% mniej niż przed rokiem. Wydatki na zakup tego asortymentu wyniosły 1,3 mld EUR i były o 6% niższe. Mięso wieprzowe sprowadzano z krajów UE, m.in. z: Belgii (30% – 181 tys. ton), Niemiec (22% – 131 tys. ton), Danii (17% – 101 tys. ton), Niderlandów i Hiszpanii (po 9% – po około 56 tys. ton).

W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. do Polski zaimportowano 6,3 mln sztuk trzody chlewnej, o 3% mniej niż przed rokiem. Zdecydowaną większość w imporcie (ponad 90%) stanowią świnie o masie do 50 kg, tj. trzoda chlewna do tuczu. W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. do Polski przywieziono 5 782 tys. sztuk świń o masie mniejszej niż 50 kg wobec 5 861 tys. sztuk przed rokiem (spadek o 1%). Jednocześnie należy zauważyć, że udział tej grupy asortymentowej w imporcie świń ogółem rośnie. W latach 2009–2019 wzrósł on z 72% do 91%, a w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. stanowił 92%. W okresie styczeń–listopad 2020 r. głównym dostawcą do Polski świń o masie mniejszej niż 50 kg była Dania (91% udziału w imporcie, 5,3 mln sztuk). Niewielkie ilości tego asortymentu importowano także z Niemiec i Niderlandów (po 4%, odpowiednio 239 tys. sztuk i 191 tys. sztuk).

 

Drugą grupę pod względem liczebności w imporcie świń gatunków domowych (tj. niehodowlanych i nierasowych) stanowią świnie o masie 50 kg lub większej, oprócz macior (świnie przeznaczone na ubój). Od 2009 r. udział tej grupy asortymentowej w imporcie żywca wieprzowego ogółem systematycznie się zmniejsza: - w 2009 r. przywieziono 440 tys. sztuk, co stanowiło 25% w całym imporcie świń żywych (1,7 mln sztuk), - w 2019 r. przywieziono 97 tys. sztuk, co stanowiło już tylko 1% w całym imporcie świń żywych (7 mln sztuk), - w okresie styczeń–listopad 2020 r. przywieziono 86 tys. sztuk, co stanowiło również 1% w całym imporcie świń żywych (6,3 mln sztuk).

W Polsce ceny skupu trzody chlewnej kształtują się w znacznym stopniu pod wpływem zmian cen u liczących się unijnych producentów wieprzowiny. W grudniu 2020 r. (dane Komisji Europejskiej) świnie rzeźne klasy E średnio w UE kupowano po 128,52 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 5% taniej niż w listopadzie oraz o 34% taniej niż w grudniu 2019 r. Cena trzody chlewnej tej klasy w Polsce, wyrażona w walucie unijnej w grudniu 2020 r. wynosiła 113,84 EUR/100 kg i była o 11% niższa do średniej ceny w UE.

 

 

Rozwój produkcji trzody chlewnej w 2021 r. będzie uzależniony m.in. od poziomu cen skupu trzody chlewnej oraz cen zbóż i pasz, które decydują o opłacalności chowu. Wpływ na ewentualne ograniczenie hodowli świń w kraju będzie miało również rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Jednocześnie rozwój ASF u największych unijnych producentów może skutkować problemami ze zbytem unijnej wieprzowiny do krajów trzecich, co będzie wiązało się z powstaniem nadwyżki podaży. W 2021 r. (wg prognozy USDA) globalna produkcja wieprzowiny może wzrosnąć o 6%, do 103,8 mln ton, do czego przyczyni się przede wszystkim zwiększenie produkcji w Chinach (o 15,5%).

 

 

Justyna Kryger – PE Minikowo

Źródło: Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego: „Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na rynku wieprzowiny” – link: https://www.kowr.gov.pl/analiza/sytuacja-podazowo-popytowa-i-cenowa-na-podstawowych-rynkach-rolnych


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.