NawozyData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-07-28Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% LipnoGS Chrostkowo
62
zł/dt
2022-07-28Wapno mag. CaMg 28-16 LipnoGS Chrostkowo
52
zł/dt
2022-07-28SaletrzakLipnoGS Chrostkowo
360
zł/dt
2022-07-28Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
390
zł/dt
2022-06-30Amofoska 4:16:18 LipnoGS Chrostkowo
230
zł/dt
2022-06-30Polifoska 6:20:30LipnoGS Chrostkowo
430
zł/dt
2022-06-30Wapno tlenk. CaO min 80%LipnoGS Chrostkowo
52
zł/dt
2022-06-30Wapno mag. CaMg 28-16 LipnoGS Chrostkowo
58
zł/dt
2022-06-30Mocznik z inhibitoremLipnoGS Chrostkowo
510
zł/dt
2022-06-30SaletrzakLipnoGS Chrostkowo
360
zł/dt
2022-06-30Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
390
zł/dt
2022-05-27Amofoska 4:16:18 LipnoGS Chrostkowo
230
zł/dt
2022-05-27Polifoska 6:20:30LipnoGS Chrostkowo
430
zł/dt
2022-05-27Mocznik z inhibitoremLipnoGS Chrostkowo
510
zł/dt
2022-05-27SaletrzakLipnoGS Chrostkowo
360
zł/dt
2022-05-27Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
390
zł/dt
2022-04-29Amofoska 4:16:18 LipnoGS Chrostkowo
230
zł/dt
2022-04-29Polifoska 6:20:30LipnoGS Chrostkowo
430
zł/dt
2022-04-29Wapno tlenk. CaO min 80%LipnoGS Chrostkowo
42
zł/dt
2022-04-29Wapno mag. CaMg 28-16 LipnoGS Chrostkowo
58
zł/dt
2022-04-29Mocznik z inhibitoremLipnoGS Chrostkowo
510
zł/dt
2022-04-29SaletrzakLipnoGS Chrostkowo
360
zł/dt
2022-04-29Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
390
zł/dt
2022-03-18Amofoska 4:16:18 LipnoGS Chrostkowo
220
zł/dt
2022-03-18Polifoska 8:24:24LipnoGS Chrostkowo
360
zł/dt
2022-03-18Polifoska 6:20:30LipnoGS Chrostkowo
340
zł/dt
2022-03-18Sól potasowa60%LipnoGS Chrostkowo
290
zł/dt
2022-03-18Superfosfat wzbogac. 40%LipnoGS Chrostkowo
290
zł/dt
2022-03-18Mocznik z inhibitoremLipnoGS Chrostkowo
460
zł/dt
2022-03-18SaletrzakLipnoGS Chrostkowo
380
zł/dt
2022-03-18Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
440
zł/dt
2022-01-28Amofoska 4:16:18 LipnoGS Chrostkowo
167
zł/dt
2022-01-28Polifoska 8:24:24LipnoGS Chrostkowo
305
zł/dt
2022-01-28Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% LipnoGS Chrostkowo
58
zł/dt
2022-01-28Wapno mag-tlenk min 50% LipnoGS Chrostkowo
32
zł/dt
2022-01-28Wapno mag. CaMg 28-16 LipnoGS Chrostkowo
55
zł/dt
2022-01-28Sól potasowa60%LipnoGS Chrostkowo
267
zł/dt
2022-01-28Mocznik z inhibitoremLipnoGS Chrostkowo
407
zł/dt
2022-01-28SaletrzakLipnoGS Chrostkowo
287
zł/dt
2022-01-28Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
315
zł/dt
2021-12-20Amofoska 4:16:18 LipnoGS Chrostkowo
167
zł/dt
2021-12-20Polifoska 8:24:24LipnoGS Chrostkowo
287
zł/dt
2021-12-20Wapno mag-tlenk min 50% LipnoGS Chrostkowo
48
zł/dt
2021-12-20Wapno mag. CaMg 28-16 LipnoGS Chrostkowo
32
zł/dt
2021-12-20Sól potasowa60%LipnoGS Chrostkowo
215
zł/dt
2021-12-20Superfosfat wzbogac. 40%LipnoGS Chrostkowo
213
zł/dt
2021-12-20SaletrzakLipnoGS Chrostkowo
240
zł/dt
2021-12-20Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
276
zł/dt
2021-10-22Amofoska 4:16:18 LipnoGS Chrostkowo
137
zł/dt
2021-10-22Polifoska 8:24:24LipnoGS Chrostkowo
259
zł/dt
2021-10-22Wapno mag-tlenk min 50% LipnoGS Chrostkowo
48
zł/dt
2021-10-22Wapno mag. CaMg 28-16 LipnoGS Chrostkowo
51
zł/dt
2021-10-22Sól potasowa60%LipnoGS Chrostkowo
213
zł/dt
2021-10-22Superfosfat wzbogac. 40%LipnoGS Chrostkowo
220
zł/dt
2021-10-22SaletrzakLipnoGS Chrostkowo
241
zł/dt
2021-10-22Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
269
zł/dt
2021-09-28Amofoska 4:16:18 LipnoGS Chrostkowo
137
zł/dt
2021-09-28Wapno mag-tlenk min 50% LipnoGS Chrostkowo
33
zł/dt
2021-09-28Wapno tlenk. CaO min 80%LipnoGS Chrostkowo
48
zł/dt
2021-09-28Wapno mag. CaMg 28-16 LipnoGS Chrostkowo
51
zł/dt
2021-08-31Amofoska 4:16:18 LipnoGS Chrostkowo
120
zł/dt
2021-08-31Polifoska 8:24:24LipnoGS Chrostkowo
211
zł/dt
2021-08-31Polifoska 6:20:30LipnoGS Chrostkowo
218
zł/dt
2021-08-31Wapno mag-tlenk min 50% LipnoGS Chrostkowo
48
zł/dt
2021-08-31Wapno tlenk. CaO min 80%LipnoGS Chrostkowo
48
zł/dt
2021-08-31Wapno mag. CaMg 28-16 LipnoGS Chrostkowo
32
zł/dt
2021-08-31Superfosfat wzbogac. 40%LipnoGS Chrostkowo
181
zł/dt
2021-08-31SaletrzakLipnoGS Chrostkowo
125
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
138
zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.