Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Link do szkolenia online


W terminie od 7 lipca do 21 października 2022 roku możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na inwestycje w ramach poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej. 

 

O pomoc, która realizowana jest w ramach poddziałania, mogą ubiegać się podmioty, które posiadają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, zdolne do realizacji operacji i osiągnięcia jej celu oraz:

 

1. Jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadają status mikro lub małego przedsiębiorstwa i wykonują działalność gospodarczą obejmującą świadczenie:

usług związanych z rolnictwem od co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
usług związanych z leśnictwem od co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
usług związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.


W przypadku usług związanych z rolnictwem i usług związanych z leśnictwem wykonanie ich musi zostać dodatkowo udokumentowane fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych kas rejestrujących na kwotę nie mniejszą niż po 10 tys. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia Wniosku.

 

2. Jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadają status mikro lub małego przedsiębiorstwa i podejmują działalność gospodarczą obejmującą świadczenie:

usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
usług związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (gdy jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych tzw. efekt deadweight).

 

Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do:

1. 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

działalności usługowej związanej z rolnictwem,
działalności usługowej związanej z leśnictwem,
działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
2. 65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.


Pomoc w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie do 500 000 zł na jednego beneficjenta.

 

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki.

 

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych przez wniosek punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, odnoszących się do:

innowacyjności operacji,
rozdrobnienia agrarnego w powiecie w którym realizowana będzie operacja,
wcześniejszego wykorzystania wsparcia publicznego w ramach analogicznych tematycznie działań, tj. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju",
doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, (kryterium nie dotyczy podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach działalności usługowej związanej z rolnictwem i działalności usługowej związanej z leśnictwem),
posiadania kwalifikacji lub doświadczenia odpowiednich do realizacji przedmiotu operacji  (kryterium nie dotyczy podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach działalności usługowej związanej z rolnictwem i działalności usługowej związanej z leśnictwem),
realizacji operacji poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych (kryterium dotyczy wyłącznie działalności usługowej związanej z rolnictwem),
realizacji operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodnych,
realizacji operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych w celu: ograniczenia zużycia środków ochrony roślin, zrównoważonego gospodarowanie zasobami wodnymi lub nowoczesnego zarządzania stadem zwierząt.


Zakres kosztów kwalifikowalnych uzależniony jest od typu realizowanej operacji i obejmuje przede wszystkim zakup:

fabrycznie nowych, specjalistycznych, maszyn i urządzeń,
komputerów i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub  wspomagających  sterowanie procesem świadczenia usług,
patentów i licencji.


W przypadku ciągników i ciągników leśnych uznawane będą koszty w wysokości nieprzekraczającej 50 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 

Ponadto możliwe jest uwzględnienie kosztów ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. np. kosztów przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

 

Warunki i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy zostały opisane w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków.

 

Łukasz Piotrowski
Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/

Foto: Pixabay

Wróć Drukuj