Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Od 18 do 7 lutego 2023 roku rolnicy zajmujący się produkcją świń w cyklu zamkniętym będą mogli skorzystać z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

Wnioski w ramach działania M22 „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę ePUE. Termin przyjmowania wniosków planowany jest wstępnie na ostatnie dwa tygodnie stycznia.

O pomoc będzie mógł się ubiegać rolnik, który ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o systemie identyfikacji i:

1.zgłosił do 15 maja 2022 roku do rejestru zwierząt gospodarskich co najmniej 10 sztuk świń urodzonych w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2022 roku, w siedzibie stada posiadacza tych zwierząt,

2.do dnia naboru wniosków zgłosił do rejestru zwierząt gospodarskich co najmniej 1 sztukę świń urodzoną w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia po 1 kwietnia 2022 roku,

3.do dnia naboru wniosków prowadził działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń,

4.spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) prowadzi produkcję ekologiczną,

b) przyznano wnioskodawcy lub jego małżonkowi pomoc finansową w ramach ,,Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego’’ na podstawie złożonego wniosku w 2021 roku oraz ten rolnik lub jego małżonek złożył w 2022 roku wniosek o przyznanie tej pomocy,

c) przyznano wnioskodawcy lub jego małżonkowi płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 roku, oraz ten rolnik lub jego małżonek złożył w 2022 roku wniosek o przyznanie tej płatności, z tym, że w przypadku, gdy grunty orne obejmują mniej niż 10 ha, to we wniosku zostały podane dwie różne uprawy, a uprawa główna w 2021 i 2022 roku nie zajmuje więcej niż 75% tych gruntów ornych,

d) zrealizował inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, oraz spełnił warunki, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja w sprawie przyznania pomocy na tą operację:
– w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników’’,

– w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw’’,

e) zrealizował operację ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” obejmujące inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, oraz realizuje zobowiązania związane z pomocą finansową przyznaną na tę operację,

f) zrealizował operacje typu ,,Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” oraz realizuje zobowiązania związane z pomocą finansową przyznaną na ta operację,

g) wytwarza energię elektryczną w instalacji OZE zlokalizowanej w gospodarstwie rolnym tego rolnika,

h) zrealizował inwestycję polegającą na wykonaniu:

– urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych, na które otrzymał pozwolenie wodnoprawne,

– stawu, na wykonanie którego dokonał zgłoszenia wodnoprawnego.

 

O pomoc wystąpić może również następca prawny rolnika w przypadku spełnienia określonych w przepisach szczegółowych warunków.

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć 15 000 euro i przyznawana jest danemu rolnikowi tylko raz.

 

Szacunkowe, przewidywane stawki wsparcia uzależnione są od liczby urodzonych, w okresie referencyjnym od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2022 roku, zwierząt i stanowią odpowiednio:
 – 2400 zł – zgłoszono co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 24 sztuki,

– 5000 zł – zgłoszono co najmniej 25 sztuk i nie więcej niż 49 sztuk,

– 10000 zł – zgłoszono co najmniej 50 sztuk i nie więcej niż 99 sztuk,

– 20000 zł – zgłoszono co najmniej 100 sztuk i nie więcej niż 199 sztuk,

– 30000 zł – zgłoszono co najmniej 200 sztuk i nie więcej niż 299 sztuk,

– 40000 zł – zgłoszono co najmniej 300 sztuk i nie więcej niż 399 sztuk,

– 50000 zł – zgłoszono co najmniej 400 sztuk i nie więcej niż 499 sztuk,

– 60000 zł – zgłoszono co najmniej 500 sztuk i nie więcej niż 599 sztuk,

– 70000 zł – jeżeli zgłoszono co najmniej 600 sztuk.

 

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16-12-2022 poz. 2742
www.arimr.gov.pl

Fot. pixabay

 


Michał Mazur

Specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2023

 

Wróć Drukuj