Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Dotacje na inwestycje w bioasekurację oraz zapobieganie powodziom

Od 28.12.2022 do 24.12.2023 roku ARIMR prowadzi nabór wniosków w ramach poddziałania 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze”, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Pomoc w ramach poddziałania 5.1 kierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą grupę beneficjentów stanowią rolnicy, którzy są posiadaczami samoistnymi lub zależnymI nieruchomości położonej na terytorium RP, na której prowadzą chów lub hodowlę nie mniej niż 50 sztuk świń lub realizują zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”, oraz planują inwestycje mające na celu ograniczenie rozpowszechniania się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

a) ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do prowadzenia obsługi świń,

b) zbudowanie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji,

c) zakup urządzeń do dezynfekcji,

d) przebudowę, rozbudowę, remont chlewni lub budynku gospodarczego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby była możliwość zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń,

e) budowę, przebudowę magazynu na słomę przeznaczoną dla świń,

f) zakup i wykonanie robót związanych z postawieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie.

Drugą grupę beneficjentów stanowią spółki wodne i związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Pomoc w przypadku tej grupy beneficjentów może być przeznaczona na:

a) zakup sprzętu do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczaniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgotnieniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny,

b) wykonanie robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgotnieniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny polegających na:

– przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego, oraz wykonania umocnień,

– budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem,

– oczyszczaniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki, wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki, wylotu drenarskiego do funkcji retencji.

W przypadku rolników o kolejności przyznawania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku przyznawanych w oparciu kryteria odnoszące się do wielkość skali produkcji, realizacji programu rolno-środowiskowo-klimatycznego w wariancie 7.4 oraz budowy niecki dezynfekcyjnej.

Wnioski składane przez spółki wodne lub związki spółek wodnych podlegają ocenie punktowej odnoszącej się do powierzchni zmeliorowanych użytków rolnych. Drugim kryterium ocenianym jest obszar działania spółki lub związku spółek wodnych na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 roku.

W przypadku rolników, oferowane wsparcie ma formę refundacja do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych lub standardowych stawek jednostkowych w przypadku budowy ogrodzenia chlewni. W przypadku rolników wsparcie nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

W przypadku spółek wodnych lub związków spółek wodnych wsparcie ma formę refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych w zakresie operacji polegających na zakupie sprzętu lub standardowych stawek jednostkowych w przypadku operacji polegającej na wykonaniu robót na urządzenia melioracji wodnych. W przypadku spółek wodnych lub związków spółek wodnych wsparcie nie może przekroczyć 1 000 000 zł.


Źródło:
www.arimr.gov.pl

Fot. pixabay


Michał Mazur

Spec. ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2023

 

Wróć Drukuj