Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


"Nawadnianie w gospodarstwie" - wnioski od 31 stycznia do 15 marca 2023 r

W terminie od dnia 31 stycznia do dnia 15 marca 2023 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmować będą wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Z jednych z ostatnich w kończącej się perspektywie finansowej PROW 2014-2020 naborów będą mogli skorzystać rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D i nowego obszaru F zielona energia w gospodarstwie.

Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

Wsparcie nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie wymaga wykazania wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Obszar E (Nawadnianie w gospodarstwie) to wsparcie przeznaczone na:

 * ulepszenia istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadniającej,

 * powiększenia netto nawadnianego obszaru lub utworzenia nowego nawodnienia w odniesieniu do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych lub Podziemnych, których stan ilościowy określono jako co najmniej dobry,

 * ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru w odniesieniu do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych lub Podziemnych, których stan ilościowy określono jako mniej niż dobry,

 * zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania,

 * opłaty za patenty lub licencje.

O pomoc, mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha oraz posiadający wpis do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez ARiMR. Gospodarstwa wnioskujące o wsparcie muszą prowadzić produkcję towarową udokumentowaną przychodem ze sprzedaży własnych płodów rolnych za kwotę minimum 5 tys. zł (w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku).

Maksymalna kwota pomocy, jaką można uzyskać na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Zakres inwestycyjny może obejmować m.in. budowę studni i zbiorników do nawadniania upraw, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacje nawadniające i systemy do sterowania nawadnianiem.

Pomoc przyznaje się na operację, która będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ARiMR.

Punkty za poszczególne kryteria wyboru operacji, związane są w szczególności z poziomem wykazanej potencjalnej oszczędności wody, położeniem w obszarze dotkniętym przez suszę w okresie od 2007 do 2018 roku, realizacją zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych.

W obszarze nawadniania operacja nie może być realizowana za pośrednictwem leasingu. Brak jest również możliwości składania wniosku przez rolników, którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371) z późniejszymi zmianami.

 

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/

Fot. pixabay


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2023

 

Wróć Drukuj