Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Płatności bezpośrednie i związane z nimi wymogi w 2023 roku


Zapraszamy na szkolenie dotyczące płatności bezpośrednich i warunkowości: 

http://www.notowania.kpodr.pl/page,200.html#tresc_strony


 

Już 15 marca rozpocznie się kolejna kampania wnioskowania o przyznanie płatności bezpośrednich. Mimo, że płatności bezpośrednie są elementem Wspólnej Polityki Rolnej obecnym już od lat w świadomości rolników, rok 2023 obfituje w liczne zmiany zarówno w zakresie wymogów podstawowych, jak również konstrukcji samych płatności.

Wraz ze zmianą sposobów przyznawania dopłat bezpośrednich od 2023 roku, wchodzą w życie nowe zasady Warunkowości, które zastępują dotychczasową Wzajemną Zgodność i Zazielenianie. To od ich spełnienia będzie zależało czy nie zostaną zastosowane potrącenia z przysługującej kwoty. Co ważne, część wymagań do tej pory „dodatkowo płatnych”, stało się wymogami obligatoryjnymi.

Normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) zawierają najwięcej istotnych dla rolników zmian.

Normy GAEC to dziewięć zasad, określonych na poziomie unijnym w załączniku III do rozporządzenia nr 2021/2115:

 • GAEC 1: Utrzymywanie trwałych użytków zielonych w oparciu o proporcję trwałych użytków zielonych do użytków rolnych – znana norma, w ramach której zaktualizowano rok i powierzchnię referencyjną;
 • GAEC 2: Ochrona terenów podmokłych i torfowisk – to nowa projektowana norma dotycząca ochrony gruntów organicznych, która wdrożona będzie w 2025 roku;
 • GAEC 3: Zakaz wypalania ściernisk;
 • GAEC 4: Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych – stanowi nowy dodatkowy wymóg stosowania stref buforowych o szerokości 3 m (jest niezależna od przepisów szczegółowych dotyczących np. stosowania azotanów);
 • GAEC 5: Zarządzanie orką przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, w tym uwzględnianie nachylenia terenu – rozszerzenie zasięgu stosowania dotychczasowej normy na grunty o nachyleniu od 14%;
 • GAEC 6: Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach – całkowicie nowy rodzaj wymogu dotyczącego utrzymywania minimum 80% okrywy gruntów ornych w okresie od 1.XI do 15.II, który znajdzie zastosowanie po raz pierwszy w sezonie 2023 / 2024;
 • GAEC 7: Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych – to nowa rozbudowana norma dotycząca gospodarstw o powierzchni powyżej 10ha gruntów ornych, nawiązująca do zmodyfikowanego obowiązku dywersyfikacji znanego z „Zazieleniania”;
 • GAEC 8: Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych – to najsilniej oddziałująca na strukturę produkcji norma związana z wyznaczeniem minimum 4% obszarów nieprodukcyjnych w tym gruntów ugorowanych;
 • GAEC 9: Zakaz przekształcania lub zaorywania trwałych użytków zielonych wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000 – norma dotycząca ochrony obszarów TUZ C.

W 2023 roku z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego norma GAEC 7 nie będzie stosowana, natomiast w ramach normy GAEC 8 wprowadzono częściowe odstępstwo stwarzające możliwość prowadzenia produkcji z przeznaczeniem na zbiór na gruntach ugorowanych (z wyłączeniem uprawy kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji).

Podstawowe wymogi w zakresie zarządzania (SMR) to w znacznej mierze ugruntowanie dotychczasowego stanu prawnego. W ramach wymogów SMR, najistotniejsza zmiana dotyczy dodania normy SMR 1 dotyczącej wymogów kontroli rozproszonych źródeł zanieczyszczeń fosforanami, a także kontroli poboru powierzchniowych i podziemnych wód słodkich i piętrzenia słodkich wód powierzchniowych, prowadzenia rejestrów poboru wody i obowiązku uprzedniego uzyskania zezwolenia na pobór lub piętrzenie wód.

Zakres pozostałych 10 wymogów jest w znacznej mierze analogiczny z obowiązującym w latach 2014 – 2022 i odnosi się do:

 • SMR 2 Ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
 • SMR 3 Ochrony dzikiego ptactwa.
 • SMR 4 Ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
 • SMR 5 Bezpieczeństwa żywności.
 • SMR 6 Zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznymi beta agonistycznym.
 • SMR 7 Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin.
 • SMR 8 Działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
 • SMR 9 Minimalne normy ochrony cieląt.
 • SMR 10 Minimalne normy ochrony świń.
 • SMR 11 Przestrzeganie norm ochrony zwierząt hodowlanych.

W ramach wsparcia bezpośredniego zachowane zostaną, w nowej perspektywie na lata 2023-2027, płatności niezwiązane z produkcją:

 • Podstawowe wsparcie dochodów (BISS/PWD) – odpowiednik JPO - ok. 118 EUR/ha*
 • Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów (CRISS) – odpowiednik płatności dodatkowej
  - przyznawane od 1 do 30 ha (gospodarstwa uprawnione od 1 do 300 ha) - ok. 40 EUR/ha*
 • Uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników – odpowiednik płatności dla młodych rolników – przyznawane bez limitu powierzchniowego (było 50 ha) - ok. 60 EUR/ha*

W rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2023-2027 przewidziano również wsparcie dochodów związane z produkcją – w tych samych 13 sektorach, w których było ono realizowane w latach 2014-2022:

 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do krów – ok. 96 EUR/szt.;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do młodego bydła – ok. 75 EUR/szt.;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do owiec – ok. 26 EUR/szt.;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do kóz – 11 EUR/szt.;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do truskawek - ok. 271 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do ziemniaków skrobiowych - ok. 249 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do buraków cukrowych – ok. 301 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin pastewnych - ok. 103 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin strączkowych na ziarno - ok. 204 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do chmielu - ok. 435 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do lnu - ok. 101 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do konopi włóknistych - ok. 29 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do pomidorów – ok. 550 EUR/ha;

Ponadto utrzymane zostanie przejściowe wsparcie krajowe w zakresie:

 • Uzupełniającej Płatności Podstawowej (UPP) - ok. 44 zł/ha;
 • Płatności do tytoniu – ok. 0,57 EUR/kg.

Jako odrębna Interwencja realizowane będzie również wsparcie dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW).

Mając na względzie złożoność i rozległość tematu zachęcamy serdecznie wszystkich rolników do aktywnego udziału w organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego szkoleniach zarówno stacjonarnych lokalizowanych w gminach i powiatach jak również dostępnych online poprzez stronę www.kpodr.pl. Najbliższe szkolenie hybrydowe dostępne będzie na platformie szkoleniowej KPODR 23.03.2023.

 

Źródło: Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Fot. pixabay


Łukasz Piotrowski

Gł. specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LUTY 2023

 

Wróć Drukuj