Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Wsparcie na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

 

Więcej informacji: ARiMR

 

Od 3 marca do 3 kwietnia 2023 r. rusza nabór na ,,Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycyjne w gospodarstwach rolnych”.

O wsparcie może się starać rolnik, który:

- jest posiadaczem gospodarstwa położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- prowadzi chów zwierząt lub hodowlę zwierząt z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk, lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

- posiada nadany numer identyfikacyjny EP.

Wsparciu podlegają działania związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działania i mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych poprzez poprawienie przechowywania:

a) nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie;

b) kiszonek (tylko młody rolnik);

W ramach programu możliwa jest realizacja inwestycji w:

- zakup, budowę, przebudowa zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych wraz
z instalacją techniczną lub wyposażeniem;

- budowę, przebudowę płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych wraz
z instalacją techniczną lub wyposażeniem,

- budowę, przebudowę, zakup zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek naturalnych wraz zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia (tylko młody rolnik),

- rozbiórki i utylizację materiałów pochodzących z tej rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji,

 - doposażenie gospodarstwa w urządzenia (wozy asenizacyjne) do aplikacji nawozów naturalnych
w postaci płynnej, wyposażonych w aplikatory:

a) doglebowe redlinowe o zębach sztywnych;

b) doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe;

c) węże wleczone lub wleczone płozowe;

d) szczelinowe tarczowe.

Oferowane wsparcie ma postać refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć poziomu:

- 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku realizacji przedsięwzięcia przez młodego rodnika;

- 50% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych rolników.

Nowy limit wsparcia oferowanego dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 150 tyś zł.

 

Ze zwiększonego limitu skorzystać będą mogli również:

- rolnicy, który złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym na przełomie 2021 i 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy) oraz

- beneficjenci, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej.

W ramach naborów planowanych na rok 2023 o kolejności przysługiwania pomocy będzie decydować ilość przyznanych punktów, w ramach trzech głównych kryteriów:

a) Liczby utrzymywanych zwierząt w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP:

- równa co najmniej 210 – przyznaje się 2 punkty;

- mniejsza niż 210 – przyznaje się 1 punkt;

b) Udziału kosztów inwestycji polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie:

- powyżej 75% kosztów kwalifikowanych – przyznaje się 5 punktów;

- powyżej 60% do 75% kosztów kwalifikowanych – przyznaje się 4 punkty;

- powyżej 50% do 60% kosztów kwalifikowanych – przyznaje się 3 punkty;

- powyżej 40% do 50% kosztów kwalifikowanych – przyznaje się 2 punkty;

- od 25% do 40% kosztów kwalifikowanych – przyznaje się 1 punkt;

c) Jeżeli podmiot nie wystąpił o pomoc w ramach operacji ,,Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych’’ lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, bądź wystąpił, ale nie przyznano mu pomocy
– przyznaje się 1 punkt.

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1795 z późniejszymi zmianami)

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami--wkrotce-nabor

Fot. pixabay


Michał Mazur

Specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2023

 

Wróć Drukuj