Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Nowe zasady przyznawania premii dla młodych rolników w 2023 roku

Od 30-08-2023 do 29-09-2023 przewidziany jest nabór wniosków w interwencji I.11 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2023. Przewidziany orientacyjny limit środków to 811 mln PLN. Działanie to, obok wymiaru ekonomicznego, od lat wspiera wymianę pokoleniową w rolnictwie. Jest to istotne wsparcie, ponieważ w swoim założeniu zapewnia młodym rolnikom relatywnie „łatwy” dostęp do niezbędnego kapitału w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa.

Jednorazowe wsparcie w formie zryczałtowanej premii w wysokości 200 000,00 zł skierowane będzie, do młodych rolników którzy nie ukończyli 41 roku życia i którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia będzie utworzenie i rozpoczęcie prowadzenia jako kierujący działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub średniej krajowej (niższej z wymienionych w zależności od lokalizacji gospodarstwa) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro. Powierzchnia użytków rolnych tworzonego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a wielkość ekonomiczna 150 000 euro. W nowym naborze planowane jest ułatwienie dostępu do wsparcia poprzez obniżenie do 50% wymogu posiadania gruntów w formie własności (lub władania wieczystego, dzierżawy z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego) wymaganej minimalnej powierzchni gospodarstwa.

Młodzi rolnicy będą musieli posiadać odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności rolniczej. W przypadku braku odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji, beneficjent wsparcia zobowiązany będzie do jego uzupełnienia.

Kryteria wyboru (oceny) wniosków, poza wykształceniem, odnosić się będą również do:

 • różnicy wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości na własność a przejmującym,
 • powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie,
 • przejęcia przynajmniej jednego gospodarstwa w całości na własność,
 • wielkości ekonomicznej gospodarstwa,
 • prowadzenia produkcji zwierzęcej,
 • udziału w systemach jakości,
 • dotychczasowej aktywności zawodowej wnioskodawcy.

Wymiana pokoleniowa oraz udział w systemach jakości stanowić będą wiodące zagadnienia w zakresie kryteriów wyboru, przewidziano również zastosowanie preferencji w celu zwiększenia udziału kobiet wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne.

Beneficjenci wsparcia zobowiązani będą do zrealizowania założeń przedstawionych w biznesplanie, w tym w szczególności w zakresie:

 • wytwarzania produktów rolnych,
 • przygotowania do sprzedaży i przetwarzania produktów rolnych (jeśli podjęto tego typu zobowiązanie),
 • realizacji inwestycji w środki trwałe (o wartości odpowiadającej co najmniej 70% przyznanego wsparcia),
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (w przypadku beneficjentów nieposiadających kwalifikacji w momencie ubiegania się o wsparcie),
 • prowadzenia rachunkowości rolniczej.

Nowością są zobowiązania do:

 • korzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”,
 • konieczności osiągniecia i utrzymania do upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy, co najmniej 60% udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalności rolniczą we wszystkich przychodach beneficjenta,
 • osiągnięcia i utrzymania wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej:
  • 30% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku gospodarstw posiadających wielkość ekonomiczną wyjściową w przedziale 15 tys. – 25 tys. euro,
  • 20% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku gospodarstw posiadających wielkość ekonomiczną wyjściową w przedziale 25 tys. – 50 tys. euro,
  • 15% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku gospodarstw posiadających wielkość ekonomiczną wyjściową w przedziale 50 tys. – 100 tys. euro,
  • 10% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku gospodarstw posiadających wielkość ekonomiczną wyjściową w przedziale 100 tys. – 150 tys. euro,
 • osiągnięcia w okresie docelowym wielkości ekonomicznej co najmniej na poziomie 19,5 tys. euro w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta nie spełniało wymogu wyjściowej wielkości ekonomicznej.

W ramach wspieranych inwestycji uwzględniane będą:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami i budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania i przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup zwierząt gospodarskich niezbędnych do prowadzenia produkcji rolnej,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia i sprzętu (w tym komputerowego) niezbędnych do prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym.

Nie będą wspierane natomiast inwestycje, które zostały zrealizowane lub rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Nie przewidziano również wsparcia w zakresie:

 • zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,
 • plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, m.in.: hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--wkrotce-start-naboru

MATERIAŁY: Wytyczne szczegółowe: https://www.gov.pl/web/arimr/regulamin-naboru-wnioskow-dla-interwencji-i11-w-ramach-ps-wpr-na-lata-2023-2027

 

Michał Mazur
Specjalista ds. ekonomiki
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
KWIECIEŃ 2023

 

 

Wróć Drukuj