Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Modernizacja gospodarstw rolnych 

W terminie od 5 czerwca do 19 lipca 2023 roku prowadzony będzie nabór wniosków w obszarze D w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach ogłoszonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy związany ze zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D).

Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących gospodarstwa jako:

- osoba fizyczna (w tym „wspólnie wnioskująca”),

- wspólników spółek cywilnych,

- osoby prawne,

- spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego

Warunkiem wnioskowania jest posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha lub nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro. Wnioskujący muszą też prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

Przeznaczenie pomocy:

- zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych,

- wyposażenia do produkcji rolnej,

- budowy, remonty połączone z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej,

-  zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,

- dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem, że energia produkowana z tych urządzeń wykorzystywana będzie na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej

Warunki pomocy:

Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji do:

 - 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych

 - 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych – w przypadku młodego rolnika

Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane będą bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, (w tym ich wyposażenie). W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł.

 

O wsparcie mogą ubiegać się również rolnicy, którzy otrzymali wcześniej dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w innych obszarach (A, B, C), pod warunkiem, że nie wykorzystali dostępnego limitu. Należy jednak pamiętać, że pomoc na inwestycje niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 250 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371) z późniejszymi zmianami.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszary-a---d

 

 

Źródło:  https://www.gov.pl/web/arimr
Fot. pixabay

 


Michał Mazur
Specjalista ds. ekonomiki
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
MAJ 2023

 

Wróć Drukuj