Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

 

Od 25 stycznia do 23 lutego 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków o wsparcie inwestycji w biogazownie rolnicze, instalacje do pozyskiwania energii ze słońca i poprawę efektywności energetycznej budynków w gospodarstwie. Finansowanie pomocy pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027.

O wsparcie może ubiegać się rolnik:

 • wpisany do ewidencji producentów, któremu w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową lub prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej,
 • spełni wymóg odbycia specjalistycznego szkolenia,
 • jest osobą pełnoletnią.   

Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do 65% kosztów kwalifikowalnych i realizowane będzie w trzech obszarach.

1. Obszar A – Budowa nowych biogazowni rolniczych.

Wysokość dofinansowania, jakie można uzyskać na przedsięwzięcie wynosi nie więcej niż 1 500 000 zł.

Wsparciu podlegać będzie budowa nowej biogazowni rolniczej o mocy do 50 KW.

- Minimalny poziom kosztów kwalifikowalnych to 20 000 zł.

 

2. Obszar B – Inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego.

Wysokość dofinansowania, jakie można uzyskać na przedsięwzięcie wynosi nie więcej niż 200 000 zł.

Minimalny poziom kosztów kwalifikowalnych to 20 000 zł.

- Wsparcie udzielane będzie na zakup:

 • mikroinstalacji PV o mocy do 50 KW wraz z magazynem energii,
 • instalacji do wytworzenia energii cieplnej z promieniowania słonecznego,
 • magazynów energii sprzężonych z instalacjami wytwarzającymi energię cieplną,
 • pomp ciepła sprzężonych z mikroinstalacją PV,
 • systemów zarządzania przepływami energii sprzężonych z wyżej wymienionymi urządzeniami

Całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie będzie musiała być dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu PV.

 

3. Obszar C - Inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

Wysokość dofinansowania, jakie można uzyskać na przedsięwzięcie wynosi nie więcej niż 200 000 zł.

Minimalny poziom kosztów kwalifikowalnych to 20 000 zł.

- Wsparcie udzielane będzie na inwestycje związane z działalnością rolniczą polegające na:

 • dociepleniu ścian zewnętrznych,
 • dociepleniu dachu lub stropu,
 • dociepleniu podłóg,
 • zakupie świetlików dachowych,
 • zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
 • zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów na do spalania słomy,
 • zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
 • zakupie energooszczędnego systemu oświetlenia typu LED,
 • zakupie systemu monitoringu i zarządzania energią.

Zapewniające redukcję wskaźnika EK o minimum 30% i wskaźnika EP o minimum 30%.

Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w PS WPR 2023 – 2027:

 • obszar A i obszar B wynosi 1,5 mln zł;
 • obszar A i obszar C wynosi 1,7 mln zł;
 • obszar B i obszar C wynosi 400 tyś. zł;
 • obszar A, obszar B i obszar C wynosi 1,7 mln zł.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów, a próg dostępności wynosi 6 punktów.

Wnioski o wsparcie będzie można składać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/Inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej

Fot. pixabay


Krzysztof Biel
Specjalista ds. ekonomiki
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
STYCZEŃ 2024

Wróć Drukuj