Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Dotacja na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

 

W terminie od 20 lutego 2024 do 20 marca 2024 roku możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na inwestycje w ramach poddziałania 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych PROW na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie dofinansowania przyjmowane będą przez Oddziały Regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji operacji.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą w swoim gospodarstwie chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:

  • chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub
  • chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub
  • 750 stanowisk dla macior.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 150 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o refundację części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:

  • 50% kosztów kwalifikowalnych;
  • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”.

W zakresie inwestycji polegających na wykonaniu (budowie) nowych zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak również płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych poziom wsparcia określany jest z wykorzystaniem SSJ (standardowych stawek jednostkowych).

Otrzymaną pomoc można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Wsparciu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych płynnych oraz płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych muszą mieć pojemność lub powierzchnię, która zapewni:

  • przechowywanie nawozów naturalnych płynnych przez okres co najmniej 6 miesięcy;
  • gromadzenie i przechowywanie nawozów naturalnych stałych przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy.

Przy ustalaniu liczby zwierząt w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP bierze się pod uwagę stan średnioroczny zwierząt w gospodarstwie w 2023 r., a w odniesieniu do podmiotów, które weszły w posiadanie gospodarstwa lub rozpoczęły produkcję zwierzęcą w swoim gospodarstwie w 2023 r. albo w 2024 r. – planowany stan średnioroczny zwierząt w tym gospodarstwie w okresie kolejnych 12 miesięcy, począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia w nim produkcji zwierzęcej.

Wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową (tj. po zrealizowaniu całej operacji), powinno nastąpić w terminie 24 miesięcy:

  1. od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, zwaną dalej „umową”, lecz nie później niż w terminie, wyznaczonym na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, tj. do dnia 31.12.2024 r. w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP – w przypadku operacji, która obejmuje inwestycję dotyczącą warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie;
  2. od dnia rozpoczęcia przez „młodego rolnika” prowadzenia gospodarstwa jako kierujący, nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r. – w przypadku operacji, która obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące przechowywania:

− nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie (tj. polegającą na dostosowaniu gospodarstwa do przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, określonych w Programie działań) – w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, lub

– kiszonek,

  1. od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r. – w przypadku realizacji operacji innych niż określone powyżej w lit. a i b (np. dotyczącej zakup wozu asenizacyjnego z aplikatorami).

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie, złożonym w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (Z późniejszymi zmianami.)

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr


Łukasz Piotrowski
Gł. specjalista ds. ekonomiki
Dział Ekonomiki i Zarządzania gospodarstwem rolnym
LUTY 2024

 

Wróć Drukuj