id 309
Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Wyniki Standardowe z populacji badawczej

Publikacje „Wyniki Standardowe” przedstawiają sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych w danym roku obrachunkowym, które uczestniczą w systemie FADN. Wyniki pogrupowano w 10 tabelach tematycznych. Odzwierciedlają one m.in.: produkcję, koszty, dopłaty, dochód z gospodarstwa rolnego, bilans finansowy na koniec roku oraz wybrane mierniki i wskaźniki finansowe. Ustalane są według jednolitego formatu dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, zdefiniowanego w dokumencie z serii RI/CC 1750 (ex RI/CC 882) „Definitions of Variables used in FADN standard results”.
Opracowanie składa się z czterech części:
I. Zmiany metodyczne obowiązujące w danym roku obrachunkowym.
II. Informacje o systemie FADN.
III. Metodyka, jaka obowiązuje w FADN.
IV. Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne dla dwóch kryteriów grupowania: wielkości ekonomicznej (ES6) oraz typu rolniczego (TF8).


Zaprezentowane w publikacjach wyniki są reprezentatywne dla pola obserwacji FADN.
Próba gospodarstw rolnych dla pola obserwacji Polskiego FADN jest reprezentatywna ze względu na 3 kryteria: lokalizację (Regiony FADN), wielkość ekonomiczną i typ rolniczy.

Gospodarstwo, aby zostało włączone do badań musi przekroczyć minimalny próg wielkości ekonomicznej wyrażony w ESU na podstawie Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM), a od 2010 roku w euro Standardowej Produkcji (SO). Próg minimalny wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych ustalany jest w taki sposób, aby w polu obserwacji znalazły się gospodarstwa rolne wytwarzające 90% SO, a wcześniej SGM.

Prezentowane wyniki są średnimi ważonymi dla określonej grupy gospodarstw, co oznacza, że wyniki z tych gospodarstw można uogólniać na populację badawczą.

 

Źródło: https://fadn.pl/publikacje/wyniki-standardowe-2/wyniki-standardowe-srednie-wazone/

Wróć Drukuj